Skip to content

Aktivnost

Uređaj za bilježenje najviše i najniže temperature

Napredni | Python | Izvodi (pinovi), LED zaslon, Senzor temperature, Tipke | Rukovanje podacima, Tipovi podataka, Ulaz (Input)/izlaz (Output), Varijable

1. korak: Napravi

Što je to?

Od svog micro:bita napravi samostalni zapisivač podataka koji bilježi najviša i najniža očitanja temperature i sprema ih te tako čuva podatke čak i ako se potroše baterije ili isključi napajanje.

To je program u Pythonu, možeš se njime služiti bez ikakva znanja o Pythonu.

Što ćeš naučiti

 • Kako koristiti Python za učitavanje i upisivanje podataka u postojanu memoriju koja ostaje u micro:bitu čak i kad se prekine napajanje
 • Kako postupati s greškama programirajući u Pythonu
 • Kako pretvarati numeričke vrijednosti u nizove znakova i obratno

Što ti treba

 • micro:bit
 • baterije, prema potrebi

Kako koristiti

 • Preuzmi program u obliku .hex datoteke i flashaj ga u micro:bit.
 • Ako imaš baterije, pričvrsti ih na micro:bit i ostavi sve negdje gdje će se temperatura mijenjati. Možeš ga testirati tako da ga ostaviš vani ili u frižideru na nekoliko minuta.
 • Protresi ga da pokaže trenutnu temperaturu.
 • Pritisni tipku A da pokaže najnižu izmjerenu temperaturu.
 • Pritisni tipku B da pokaže najvišu izmjerenu temperaturu.
 • Pritisni istovremeno pinove GND i 2 kako bi poništio izmjereno i postavio na trenutnu temperaturu.

2. korak: Kodiraj

1from microbit import *
2
3# function to read data file:
4def get_nv_data(name):
5  try:
6    with open(name) as f:
7      v = int(f.read())
8  except OSError:
9    v = temperature()
10    try:
11      with open(name, 'w') as f:
12        f.write(str(v))
13    except OSError:
14      display.scroll('Cannot create file %s' % name)
15
16  except ValueError:
17    display.scroll('invalid data in file %s' % name)
18    v = temperature()
19
20  return v
21
22# function to write data file:
23def set_nv_data(name, value):
24  try:
25    with open(name, 'w') as f:
26      f.write(str(value))
27  except OSError:
28    display.scroll('Cannot write to file %s' % name)
29
30min = get_nv_data('min.txt')
31max = get_nv_data('max.txt')
32
33while True:
34  currentTemp = temperature()
35  if currentTemp < min:
36    min = currentTemp
37    set_nv_data('min.txt', min)
38  if currentTemp > max:
39    max = currentTemp
40    set_nv_data('max.txt', max)
41  if accelerometer.was_gesture('shake'):
42    display.scroll(currentTemp)
43  if button_a.was_pressed():
44    display.scroll(get_nv_data('min.txt'))
45  if button_b.was_pressed():
46    display.scroll(get_nv_data('max.txt'))
47  if pin2.is_touched():
48    display.scroll('clearing data')
49    set_nv_data('min.txt', currentTemp)
50    set_nv_data('max.txt', currentTemp)
51

Kako to radi

Ovaj uređaj za bilježenje podataka sprema podatke čak i kad je micro:bitu isključeno napajanje. To radi tako da pohranjuje podatke u postojanu memoriju. To je računalna memorija čiji sadržaj ostaje i kada se isključi napajanje, baš kao što program koji si preuzeo (flashao) u u micro:bit ostaje u njemu i kada ga odvojimo od računala.

Podaci se spremaju u micro:bit u dvije tekstualne datoteke nazvane min.txt i max.txt koje se mogu pročitati i ažurirati programom u Pythonu.

Za praćenje i usporedbu temperatura program koristi tri varijable:

 • TempSada je očitanje temperature sa senzora za temperaturu ugrađenog u micro:bit.
 • max je najviša temperatura. Ova varijabla dobiva novu vrijednost ako je trenutačna temperatura viša (>) od trenutačne vrijednosti max.
 • min je najniža temperatura. Ova varijabla dobiva novu vrijednost ako je trenutačna temperatura niža (<) od trenutačne vrijednosti min.

Dvije funkcije, get_nv_data i set_nv_data, čitaju i pišu numeričke podatke u neizbrisive tekstualne datoteke. Ove funkcije pretvaraju numeriku u tekst i obratno:

 • int() pretvara tekst (koji se zove i string) u numeričku (integer) varijablu koju možemo usporediti s trenutačnom temperaturom.
 • str() pretvara numeričku varijablu, poput očitanja temperature, u niz tekstualnih znakova koji se mogu pohraniti u tekstualnu datoteku.

Funkcije koriste probaj i izuzmi kako bi registrirale greške pri čitanju ili pisanju datoteka. Ako datoteka s najvišom i najnižom vrijjednosti temperature ne postoji, primjerice ako se mjerenje izvodi prvi put, tada se varijable max i min postavljaju na trenutačnu temperaturu.

Glavni dio programa odvija se unutar petlje while True:. Ponaša se poput beskonačnog bloka u MakeCodu.

3. korak: Unaprijedi

 • Micro:bitov senzor za temperaturu smješten je unutar procesora i njegova su očitanja najčešće viša od okolne teperature. Običnim termometrom izmjeri razliku u temperaturi pa u program uključi pomak koji se dobije kad se ta razlika odbije od očitanja temperature().
 • Promijeni program da bilježi različite podatke, primjerice sile izmjerene brzinomjerom.
 • Dodaj korištenje radija kako bi se podaci slali drugom micro:bitu na drugoj lokaciji.
Saznaj više o pohranjivanu podataka u Pythonu