ඔබේ හැකියාවන් පරිගණක කේතනයෙන් පෙන්වන්න

happy micro:bit

Did you know that you can code your BBC micro:bit using Blocks, JavaScript, and Python?

If you have never used a BBC micro:bit try our Quick Start Guide.

javascript-editor

MakeCode Editor

The MakeCode editor provided by Microsoft makes it easy to program your micro:bit with blocks and JavaScript.

We have recently updated the editor, and the previous version is still available for anyone that needs it. If you have any issues accessing the editor, check that it isn't blocked in your school.

python-editor

Python සංස්කාරකය

Python සංස්කාරකය කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම පාඨමය ලෙසට ක්‍රියාත්මක වන පරිගණක කේතකරන හැකියාවන් වර්ධනය කර ගන්න කැමති අයට වඩාත් සුදුසු සංස්කාරකයකි. ලෝක ව්‍යාප්ත Python සමූහය මඟින් බල ගන්වයි.

Applications

Micro:bit ජංගම යෙදුම හරහා රැහැන් රහිතව ඔබේ කේත micro:bit ය වෙතට යැවිය හැකියි Applications.

Program the micro:bit using the MakeCode editor on your Windows 10 device. In addition to the familiar features of the web editor, the app lets you program your micro:bit over USB (without needing to drag-and-drop the file onto the micro:bit drive) and directly read serial data from your micro:bit for data logging and other fun experiments!

Learn to code the micro:bit in Swift with our interactive 'book' for iPad. Discover the fundamentals of code while having fun with your micro:bit!


You can still access the legacy code editors and migrate your programs, but they are no longer being updated.

If you'd like to try out the latest editor features, please sign up to our beta programme.

You can check out editors from around the web, including Scratch and Kodu

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.