ඔබේ හැකියාවන් පරිගණක කේතනයෙන් පෙන්වන්න

happy micro:bit

Did you know that you can code your BBC micro:bit using Blocks, JavaScript, and Python?

If you have never used a BBC micro:bit try our Quick Start Guide.

javascript-editor

JavaScript බ්ලොක්ස් සංස්කාරකය

The micro:bit's JavaScript Blocks editor makes it easy to program your BBC micro:bit in Blocks and JavaScript.

Powered by MakeCode. If you have any issues accessing the editor, check that it isn’t blocked in your school. If you need some inspiration then check out these Projects.

python-editor

Python සංස්කාරකය

Python සංස්කාරකය කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම පාඨමය ලෙසට ක්‍රියාත්මක වන පරිගණක කේතකරන හැකියාවන් වර්ධනය කර ගන්න කැමති අයට වඩාත් සුදුසු සංස්කාරකයකි. ලෝක ව්‍යාප්ත Python සමූහය මඟින් බල ගන්වයි.

Applications

Micro:bit ජංගම යෙදුම හරහා රැහැන් රහිතව ඔබේ කේත micro:bit ය වෙතට යැවිය හැකියි Applications.

We have great news! The Microsoft MakeCode team have created a new Windows 10 app with us - MakeCode for micro:bit. It's currently in beta. We'd love your help testing the new features; if that sounds like fun, please sign up to our beta programme!


You can still access the legacy code editors and migrate your programs, but they are no longer being updated.

If you'd like to try out the latest editor features, please sign up to our beta programme.

You can check out editors from around the web, including Scratch and Kodu

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.