පහසු පියවර 5 කින් micro:bit භාවිතය

පියවර 1: සම්බන්ධ කරන්න

Connect the micro:bit to your computer via a micro USB cable. Macs, PCs, Chromebooks and Linux systems (including Raspberry Pi) are all supported. It comes with a fun application, give it a try!

micro:bit being plugged in and turning on ඔබේ micro:bit ය පරිගණකයේ 'MICROBIT' ලෙස පෙන්වාවී. එය සාමාන්‍යය USB ඩිස්කයක්!

පියවර 2: කේතනය කරන්න

අපගේ සංස්කාරකයක් යොදාගෙන ඔබගේ ප්‍රථම micro:bit කේතය ලියන්න. උදාහරණයක් විදියට පහත පින්තුරයේ පරිදි බ්ලොක්ස් යොදාගෙන කේතනය සිදු කරගන්න පුළුවන්

Making a flashing heart in Javascript Blocks Editor

මෙය ඔබම උත්සහ කරන්න කැමතිද?

Step 3: එය බාගත කරගන්න

සංස්කාරකයේ බාගත කිරීමේ බටනය ක්ලික් කරන්න. මෙය 'hex' ගොනුවක් බාගත කරාවී, එය micro:bit යට කියවිය හැකි ආකාරයෙන් පවතී. Hex ගොනුව බාගත වීම අවසන් වූ පසු එය micro:bit ය වෙතට පිටපත් කරන්න. Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය තුල නම් "Send To→MICROBIT" යන්න තෝරන්න

Windows "Send To"

using Send To context menu on Windows

Mac Drag and Drop

using drag and drop on mac OS

පියවර 4: ක්‍රියා කරවන්න

ඔබේ කේතය සාර්ථකව උපාංගය වෙතට යන තුරු micro:bit ය සියලුම කාර්යයන් නවතා කහ LED ය නිවී නිවී දැල්වීමට පටන්ගනියි. Once that's finished the code will run automatically! micro:bit yellow LED flashing and new code starting MICROBIT ධාවකය ස්වයංක්‍රියව නිහ්ක්ෂේපණය වී ඔබ කේතනය කරන විටක් පාසා නැවත පෙන්වනවා. නමුත් ඔබේ පෙර hex ගොනුව මැකී යනවා. The micro:bit can only receive hex files and won't store anything else!

මොන වගේ නිර්මාණ ඔබ තනාවිද? ඔබේ micro:bit ය බොත්තම්, ආලෝකය, චලනයන් සහ උෂ්ණත්වයට ප්‍රතිචාර දක්වයි. එයට රැහැන් රහිතව රේඩියෝ විශේෂාංගය මඟින් තවත් micro:bit ක් වෙතට පණිවිඩයක් යැවිය හැකියි.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා දෘඩාංග පිටුව වෙතට යන්න.

පියවර 5: තව දුරටත් හදාරන්න

මේ පිටුව micro:bit ය සමඟ ආරම්භ කරන්නට උපදෙස් දෙනවා, JavaScript බ්ලොක්ස් වගේම Python ඔබට micro:bit ය කේතනය කිරීමට යොදා ගත හැක. Let's Code පිටුව හරහා භාවිතා කල හැකි කේතන භාෂාවන් දැනගන්නට පුළුවන්, ඒ වගේම අදහස් පිටුව හරහා ඔබ අත්හදා බැලීමට කැමති දේවල් රැසක් බලා ගන්නට පුළුවන්.