கற்றுக்கொள்ள, கண்டறிய, விளையாட

வழிகாட்டிகள் மற்றும் வளங்கள் குவியல்களின் உங்கள் பிபிசி மைக்ரோ வெளியே பயனைப் பெற: பிட்

MicroPython Txting Package for micro:bit

Light Box make

3D printer projects

Submit Your Sonic Things!

Doctor Who Sonic Screwdriver

Doctor Who Sonic-a-Thing!

Check out Python Playground!

A micro:bit star at 11 years-old

Take on the micro:bit Lego challenge!

Bring a tale to life with an Animated Storybook

Micro:bit projects using BASIC

Making dance music with the Micro:bit

Let's read up on BBC micro:bit safety

Baseball Pitch Counter from Hawaii

Kitronik University resources