ඉගැනුම් මුලාශ්‍ර

අපේ ඉගෙනුම් මුලාශ්‍ර වලින් සමන්විත මෙය දිනපතා යාවත්කාලීන වේ. ඔබෙත් නව අදහස් තිබේ නම් අපට දැනුම් දෙන්න info@microbit.org!

Micro:bit is on Scratch!!

Microsoft 14 Week Curriculum

MicroPython Txting Package for micro:bit

Joseph's Micro:bit Python Utilities Package

3D printer projects

Finnish national micro:bit pilot

Check out Python Playground!

Start Coding with the JavaScript Blocks Editor

Micro:bit and BBC Robot Wars

Micro:bit and BBC Wolfblood

Micro:bit KS3 curriculum links

Try these great Block lessons to get started

Kitronik University resources

STEM Centre Science Lessons

The IET Lesson Collection