ක්‍රීඩා කරන්න, ඉගෙන ගන්න, ගවේෂණය කරන්න

ඔබේ BBC micro:bit යෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න

MicroPython Txting Package for micro:bit

Light Box make

Joseph's Micro:bit Python Utilities Package

3D printer projects

Submit Your Sonic Things!

Doctor Who Sonic Screwdriver

Doctor Who Sonic-a-Thing!

Check out Python Playground!

A micro:bit star at 11 years-old

Winners of the micro:bit Christmas Challenge!

Take on the micro:bit Lego challenge!

Bring a tale to life with an Animated Storybook

Micro:bit projects using BASIC

Making dance music with the Micro:bit

Let's read up on BBC micro:bit safety

Try these great Block lessons to get started

Baseball Pitch Counter from Hawaii

Kitronik University resources