ආරක්ෂාව සඳහා උපදෙස්

Please read our safety information and keep your experience safe and enjoyable

ආරක්ෂාව සඳහා උපදෙස්

පළමුව ආරක්ෂාව!

Using the BBC micro:bit is fun and simple but, as you can see, it’s an open board with all the electrical parts on display. It’s been specifically designed this way but this does mean there’s a small risk that the parts can be damaged and even overheat. However a little bit of care and caution will ensure you and your micro:bit will stay fit and healthy.

මෙම උපදෙස් හොඳින් කියවා බලන්න!

සමග ආරම්භ කිරීමට... ස්වභාවයෙන්ම, BBC micro:bit භාවිතා කිරීමට ආරක්ෂිත ලෙස සැලසුම් කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබ වෙළඳපොලෙන් මිලදී ගන්නා ඉලෙක්ට්‍රොනික් උපාංග මෙන් නොව මෙහි සියලුම කොටස් නිරාවරණය වී ඇත. ' කිසිදු බාහිර ආවරණයක් නොමැත. අපි එය මේ ආකාරයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සැකැස්ම බලා ගැනීමට හැකි නිසයි. මෙය ප්‍රවේශමෙන් භාවිතා කල යුතුයි. With the electronics accessible like this, it's important to avoid generating static electricity. You can discharge any static you've built up by touching a metal object to 'earth' yourself. මේසයක් හෝ පුටුවක කකුල හොඳ තෝරා ගැනීමක් වනු ඇත. No need to cling on to it for dear life - just a quick touch is all you need.

Once you're sure you're static-free, you can start handling your micro:bit and get it plugged-in! පුවරුව සිදු වී ඇති හානි සඳහා පරික්ෂා කරන්න. Your micro:bit is designed to run cold, if it becomes hot to the touch please stop using it and report this fault through our Support site. ඔබේ micro:bit ය මිලදී ගත්තේ නම්, එය ආපසු ලබාදීමට හැකි ආකාරය දැන ගැනීමට සැපයුම්කරු සම්බන්ධ කරන්න.

We think it's a really sound idea that all BBC micro:bits are first connected and used in the classroom, where a teacher can supervise; or with a parent if you're at home. In case you get stuck, there's plenty of great getting started advice right on this site! Check out our Getting Started page for more information and instructional videos.

අපේ ප්‍රධාන ඉඟි හතර

In addition, there are four key safety points we’d like to draw your attention to:

 • Always keep your BBC micro:bit in the anti-static bag when not using it. It's good practice for students to earth themselves before handling it.
 • Only handle the BBC micro:bit by its edges and avoid touching the components when the power is running.
 • Please use the battery pack and the USB lead provided to power your micro:bit. Do not use portable battery chargers or USB charging ports (often marked with a lightning bolt or 'SS'), to power your micro:bit. Using these may damage your micro:bit and stop it working properly.
 • Please don't let your pupils keep damaged BBC micro:bits. If you find any faults or damage to a micro:bit, contact us through our Support site or the supplier it was purchased from immediately and replace the device with one of the spare micro:bits we've supplied.

අපගේ ආරක්ෂාව සඳහා වූ ඉඟි ඇතුලත් පත්‍රිකා බාගන්න!

 • Click here to download our safety guide (PDF)
 • Click here to download the safety guide for students (PDF)
 • BBC micro:bit ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැද්ද?

  If your micro:bit has arrived broken or isn't working properly, don't panic - we're here to help.

  Did you purchase your micro:bit?

  If the micro:bit has been purchased then it should be returned to the retailer and exchanged in accordance with their sales and returns policy

  Were you given the micro:bit, either through the 2016 BBC free distribution or through the Micro:bit Foundation sponsorship?

  If you received your micro:bit during the 2016 free distribution, please note that the BBC is no longer accepting returns of any faulty devices that were distributed during the free drop to schools. Their recommendation is that the schools replace faulty devices from the spares that they sent to the schools at the time of delivery.

  If you are not able to do this or you received yours through the sponsorship scheme then, firstly, please check if it is the micro:bit itself or is it the batteries, the battery pack or the USB. If one of these is at fault these can be replaced very cheaply from one of our suppliers.

  If you’re sure it’s the micro:bit board itself then you should initially raise the problem by submitting a new ticket via our Support site. Our support team will work with you to resolve the problem and ensure you continue to get the best from your micro:bit experience.