ඔබේ BBC micro:bit යේ දෘඩාංග සැකැස්ම

BBC micro:bit හි ව්‍යහය දැක්වෙන රූප සටහන

දැල්වීම්

ඉදිරිපිට තිබෙන රතු බල්බ මොනවද?

රතු බල්බ LED (ආලෝක විමෝචක දියෝඩ) සහ 5 x 5 ජාල සාදයි. ඔවුන් ක්‍රිය / අක්‍රිය ලෙස සකසා ගත හැකි අතර, දීප්තිය පාලනය කළ හැක.

මෙම micro:bit පිටුපස පැත්තේ ඇති කහ ආලෝකය කුමක්ද?

It is the status LED. It flashes yellow when the system wants to tell the user that something has happened.

බොත්තම

මේ බොත්තම් මොකටද?

බොත්තම් A හා B ආදාන ආකාරයකි. බොත්තම තද කරන විට අනාවරණයවේ. ඔබ බොත්තම් ඔබන්න විට, එය විදුලි පරිපථ සම්පූර්ණ වෙනවා. BBC micro:bit එකට අඳුරගන්න පුලුවන් එක්කෝ එහි බොත්තම් දෙකක් තද කරමින් හෝ ඔබාගෙන නැතිවිට සහ ඒ මත ක්රියා කිරීමට වැඩසටහන්ගත කළ හෝ තවත් උපාංගයක් වෙත තොරතුරු යවන්න.

Button R on the back of the BBC micro:bit is a system button. It has different uses. When you have downloaded and run your code onto your BBC micro:bit, press Button R to restart and run your program from the beginning.

When you plug in your BBC micro:bit, it should appear as MICROBIT. If you accidentally hold down the reset button as you’re plugging in your BBC micro:bit, the BBC micro:bit will appear as a MAINTENANCE drive instead of MICROBIT. This is known as maintenance mode.**

කේතනය කිරීම පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඔබ විසින් BBC micro:bit එක USB එකෙන් ගලවා නැවත සවි කල යුතුයි. Micro:Bit එක පෙන්වනවා දැයි පරික්ෂා කරන්න.

**Use with caution. If you click on the drive while it shows as MAINTENANCE, you can see which version of firmware you have running on your BBC micro:bit. Firmware on your micro:bit should be up-to-date already. You can find the version of firmware in the 'version.txt' file on the micro:bit. Further information on the firmware can be found here:

https://mbed.com/daplink

මාලිමාව

ඇයි BBC micro:bit හි මාලිමාවක් තියෙන්නේ?

The compass can detect magnetic fields such as the Earth’s magnetic field. As the BBC micro:bit has this compass, it is possible to detect the direction it is moving in. The BBC micro:bit can detect where it is facing and movement in degrees. This data can be used by the BBC micro:bit in a program or be sent to another device.

ත්වරණමාන

ඇයි BBC micro:bit එකේ ත්වරණමානයක්?

There is a an accelerometer on your BBC micro:bit which detects changes in the micro:bit’s speed. It converts analogue information into digital form that can be used in BBC micro:bit programs. Output is in milli-g. The device will also detect a small number of standard actions e.g. shake, tilt and free-fall.

පින්

මෙම BBC micro:bit පහළ කොනේ 0, 1, 2 ලේබල් මොනවාද?

These are labels for the input/output pins P0, P1, P2, which you can attach external sensors to such as thermometers or moisture detectors. The pins can be a form of input or output. You can read more about large and small pins here.

මම කොහොමද මගේ පරිගණකය වෙත BBC micro:bit සම්බන්ධ කරන්නේ?

It can be connected to your computer or device with a micro USB. Data can be sent and received between the BBC micro:bit and the computer so programs can be downloaded from Windows and Macs onto the micro:bit via this USB data connection. You can read more information on how to run scripts on your BBC micro:bit here, and about the error messages you might get here.

බැටරි

මම කොහොමද මගේ BBC micro:bit එකට බලය දෙන්නේ?

ඔබගේ BBC micro:bit එක micro USB සමග ඔබගේ පරිගණකයට සම්බන්ධ කර ඇති විට,එය සඳහා තවත් බලය ප්‍රභවයක් අවශ්‍යය නැත. ඔබගේ BBC micro:bit ය ඔබගේ පරිගණකයට, ටැබ්ලට් හෝ ජංගම දුරකතනයට සම්බන්ධ නොවන විට, එයට බලය සැපයීමට AAA 1.5 V බැටරි 2ක් අවශයය වනු ඇත.

3V GND

3V සහ GND ලේබල් මුදු මොනවාද?

මෙම පින් 3V සහ GND බලය සැපයුම ලේබල් පින්වේ. මේ සඳහා මෝටර් වැනි බාහිර උපාංග එකතු කල හැක. ඒ සඳහා බැටරි හෝ USB භාවිතා බලය භාවිතා කල යුතුය.

බ්ලූටූත්

බ්ලුටූත් අඩු බලශක්ති Antenna යනු කුමක්ද?

You will see this labelled BLE ANTENNA on the back of your BBC micro:bit. It is for a messaging service, built for the Internet of Things so that devices can talk to each other. The BBC micro:bit is a peripheral device which can talk to a central device like a smart phone or tablet that has Bluetooth Low Energy (BLE). The BBC micro:bit can send signals and receive signals from a central device so another BLE device can control the BBC micro:bit or the micro:bit can control another BLE device.

බ්ලූටූත් අඩු බලශක්ති යනු කුමක්ද?

Bluetooth wireless technology was developed as an alternative to data cables and allowed wireless communication between devices such as PCs, smartphones and tablets. Bluetooth® Smart or Bluetooth Low Energy is a power-friendly version of Bluetooth wireless technology.

Internet of Things යනු?

The Internet of Things (IoT) was first talked about more than 15 years ago, when it was speculated that objects and people would be able to connect wirelessly over the internet. Objects can be detected and controlled remotely, allowing greater integration between the physical and computer based world. It will let you to remotely control your alarm system, thermostat or lights in your home. It has many applications in different fields including manufacturing, health and fitness, consumer electronics and the home.

තාක්ෂණික තොරතුරු

The BBC micro:bit has been designed to be a bare-board micro controller for use by children aged 11-12. It is an open development system and we have enabled debugging so that advanced users can interrogate the device.

උපාංගය පහත ප්‍රමිතීන්ට අනුව පුළුල් ආරක්ෂක හා අනුකූල පරික්ෂණ හරහා පරික්ෂා කර ඇත:

ආරක්ෂාව

IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + Am 1:2009 + Am 2:2013

EMC

EN 55032: 2012

EN 55024: 2010

EN 55022:2010

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

Radio Spectrum

ETSI EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)

EN 62479:2010

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Chemical

Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 2011/65/EU Annex II article 4(1)

EN71-3:2013 + A1:2014 - Migration of certain elements.

Analysis of the 163 substances of very high concern (SVHC) on the Candidate List for authorization, concerning Regulation (EC) No. 1907/2006 as published on the European Chemicals Agency (ECHA) website.

Bluetooth 4.0 logo, CE mark, WEEE symbol

The BBC micro:bit device features Bluetooth Low Energy radio. The radio on the device operates in the following frequencies:

Frequency Range: 2402MHz to 2480MHz

Bluetooth Version: V4.0 Bluetooth Low Energy

EU Declaration of Conformity

The document can be downloaded by clicking here for the Declaration of Conformity