නිර්මාණාත්මක වෙන්න

එකතු වෙන්න

කේතනය කරන්න

micro:bit කියන්නේ කේතනය කල හැකි විනෝදයෙන් සහ පහසුවෙන් අධ්‍යාපනය ලැබීමට නිර්මාණය කර ඇති ඉතා කුඩා පරිගණකයක්!

මම ගුරුවරයෙක්

Micro:bit පාසලේදී කොහොමද භාවිතා කරන්න පුළුවන්?

තව දැනගන්න

මගේ micro:bit ය ලැබුණා

ආරම්භ කරන්න මට මොනවද අවශ්‍යය වෙන්නේ?

ආරම්භ කරන්න

පහසුයි

Super easy to start but with endless possibilities, from elementary school to university!

ජීවිතය වෙනස් කරයි

Empowering students - 90% of students say it helped show that anyone can code!

දැරිය හැකි මිලකට

Costs less than most toys, and an entire class set for under the price of a laptop.

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.