පහසු පියවර 5 කින් micro:bit භාවිතය

පියවර 1: සම්බන්ධ කරන්න

Connect the micro:bit to your computer via a micro USB cable. Macs, PCs, Chromebooks and Linux systems (including Raspberry Pi) are all supported. It comes with a fun application, give it a try!

ඔබේ micro:bit ය පරිගණකයේ 'MICROBIT' ලෙස පෙන්වාවී. එය සාමාන්‍යය USB ඩිස්කයක්!

පියවර 2: කේතනය කරන්න

Using one of our fantastic editors, write your first micro:bit code. උදාහරණයක් විදියට පහත පින්තුරයේ පරිදි බ්ලොක්ස් යොදාගෙන කේතනය සිදු කරගන්න පුළුවන්

Click here to try making this example yourself

Step 3: Download It

සංස්කාරකයේ බාගත කිරීමේ බටනය ක්ලික් කරන්න. මෙය 'hex' ගොනුවක් බාගත කරාවී, එය micro:bit යට කියවිය හැකි ආකාරයෙන් පවතී. Hex ගොනුව බාගත වීම අවසන් වූ පසු එය micro:bit ය වෙතට පිටපත් කරන්න. Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය තුල නම් "Send To→MICROBIT" යන්න තෝරන්න

Windows "Send To"

using Send To context menu on Windows

Mac Drag and Drop

පියවර 4: ක්‍රියා කරවන්න

ඔබේ කේතය සාර්ථකව උපාංගය වෙතට යන තුරු micro:bit ය සියලුම කාර්යයන් නවතා කහ LED ය නිවී නිවී දැල්වීමට පටන්ගනියි. Once that's finished the code will run automatically! The MICROBIT drive will automatically eject and come back each time you program it, but your hex file will be gone. The micro:bit can only receive hex files and won't store anything else!

මොන වගේ නිර්මාණ ඔබ තනාවිද? ඔබේ micro:bit ය බොත්තම්, ආලෝකය, චලනයන් සහ උෂ්ණත්වයට ප්‍රතිචාර දක්වයි. එයට රැහැන් රහිතව රේඩියෝ විශේෂාංගය මඟින් තවත් micro:bit ක් වෙතට පණිවිඩයක් යැවිය හැකියි.

Check out the hardware page for more inspiration.

පියවර 5: තව දුරටත් හදාරන්න

මේ පිටුව micro:bit ය සමඟ ආරම්භ කරන්නට උපදෙස් දෙනවා, JavaScript බ්ලොක්ස් වගේම Python ඔබට micro:bit ය කේතනය කිරීමට යොදා ගත හැක. Head over to the Let's Code page to see the different languages, or check out the ideas page for some things you might like to try out.
Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.