Lekcija 2: Hod po vodu

U ovoj lekciji učenici dizajniraju i programiraju brojač koraka za praćenje njihovih koraka kako bi mogli u 4 dana napraviti onoliko koraka koliko Aysha prehoda u jednom danu .

 • Global challenge
 • computing
Print lesson
 • Starosna dob 9+
 • 60 minute
 • MakeCode Editor

Poveznice na nastavni plan i program

 • Računalstvo: računalni način razmišljanja, logičko razmišljanje, algoritmi, rastavljanje na dijelove, apstrakcija, iteracija, petlje, varijable, testiranje, ispravljanje pogrešaka ('debugging'), paralelno programiranje
 • Znanost: Srce, senzori
 • Tjelesna i zdravstvena kultura: Važnost redovite fizičke aktivnosti
 • Osobno, društveno i zdravstveno obrazovanje (eng. PSHE): U zdravu tijelu zdrav duh
 • Dizajn i tehnologija: Dizajn proizvoda

Vještine: Empatija, rješavanje problema, timski rad, dizajniranje, kreativno razmišljanje, izrada prototipa

Predradnje

Pretpostavlja se da ste prvo završili Uvodnu lekciju o nezaraznim bolestima i Lekciju 1. iz aktivnosti Hod za vodu. Pretpostavlja se neko iskustvo u pisanju algoritama i programiranju iako te dijelove lekcija lako možete proširiti prema zahtjevima vaših učenika.

Uvod

U ovoj lekciji učenici dizajniraju i programiraju svoj brojač koraka za praćenje vlastitih koraka kako bi mogli u 4 dana (ili u vremenu koje vi odredite) prehodati onoliko koraka koliko Aysha prehoda u jednom danu. Prvo rastavljaju zadatak na manje dijelove i pišu algoritam prije korištenja uređivača MakeCode kako bi programirali svoj brojač pomoću micro:bitova akcelerometra, iteracija i varijabla. Ako se u razredu koristite micro:bit pločicama, oni izrađuju i testiraju svoj brojač koraka.

Vodič za nastavnike

Otvorite Otvoreni materijali za nastavnike

Aktivnosti

Rastavljanje zadatka na manje dijelove

 • Dajte učenicima nekoliko trenutaka da razmisle/povežu/kažu kako će pristupiti zadatku (slajd 6) i da naprave popis podzadataka na ploči, rješavajući usput moguće nejasnoće.
 • Istaknite da će se služiti rastavljanjem na dijelove i apstrakcijom te da će pisati algoritme i koristiti se svim ključnim sastavnicama računalnog razmišljanja (slajd 7) prije nego što prijeđu na programiranje pomoću iteracije i varijabli te testiranja i ispravljanja pogrešaka u kôdu (slajd 8).

Izrada algoritma

 • Podijelite učenicima grubi papir i dajte im odgovarajuće vrijeme da izrade algoritam za svoj brojač koraka pomoću pseudokôda (slajd 9). Nakon što napišu početni nacrt neka ga usporede s nacrtima drugih učenika kako bi ga testirali i ispravili pogreške.
 • Primjer algoritma nalazi se na slajdu 10, no svakako potaknite učenike da osmisle vlastiti.
 • Ovisno o iskustvu vaših učenika možda će vam trebati više vremena da objasnite pojmove uključene u algoritam ili ih, pak, zamolite da se služe jednostavnim jezik umjesto pseudokôdom.

Izazov hodanja

 • Kada učenici napišu izvediv algoritam, počinju programirati svoj brojač koraka pomoću uređivača MakeCode (koristeći se, po izboru, i paralelnim programiranjem − slajd 11).
 • Podsjetite učenike da redovito testiraju i ispravljaju pogreške u svom kôdu, koristeći se logičkim razmišljanjem, kako bi prošli kroz sve pogreške sa svojim suučenicima.
 • Kada završe, zamolite ih da razmijene svoj rad s drugima kako biste im pomogli u testiranju i doradi njihova kôda i otkrivanju različitih načina postizanja istog cilja.
 • Primjer kôda je dan na slajdu 12 i u .hex datoteci koja se može preuzeti.
 • Ako se koristite micro:bit pločicama, učenici mogu spremiti i učitati datoteku na micro:bit, pričvrstiti baterije i privezati ih na svoju nogu ili cipelu pomoću gumene trake ili remena. Mogu testirati i ispraviti pogreške fizičkoga brojača koraka.

Snimke zaslona s primjerom kôda mogu se naći na gornjim slajdovima prezentacije lekcije ili možete preuzeti primjere .hex datoteka.

Zaključak lekcije

 • Pozovite učenike da iznesu što su naučili programirajući svoj brojač koraka, npr:
 • Na koje su probleme naišli i kako su ih riješili?
 • Koje su sve načine pronašli za postizanje istoga cilja?
 • Ako želite, prisjetite se ishoda učenja sa slajda 13.

Proširenje / domaća zadaća

 • Učenici mogu snimiti ekran, ispisati i označiti svoj kôd (kako bi pokazali kako su se koristili iteracijom i varijablama i zašto) ili mogu izraditi snimak ekrana kako bi objasnili svoj algoritam i program.

Diferencijacija

Podrška:

 • Potaknite učenike da napišu jednostavan algoritam koristeći se svakodnevnim jezikom, a možete im dati i tekstualne naredbe i zamoliti ih da ih poredaju pravilnim redoslijedom. Učenici će možda trebati dodatnu podršku kako bi programirali jednostavan brojač koraka pa im može pomoći da prvo poredaju ispisane blokove kôda.

Metoda 'stretch & challenge' (dostizanja postavljenih standarda):

Pred učenike se može staviti izazov da izrade više visoko preciznih algoritama i kôd za naprednije značajke (npr. mogu li dodati tipke za start i stop ili uključiti zvučni i vizualni signal da je postignut željen broj koraka?)

Mogućnosti ocjenivanja:

 • Neformalna ocjena tijekom aktivnosti, izložbe i ispitivanjem.
 • Formalnija ocjena učeničkih algoritama i kôdova prema izboru nastavnika.
Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.