Aktivnost s temperaturom

U ovoj aktivnosti nauči kako se koristiti senzorima uređaja kao inputom.

 • Get started
 • JavaScript Blocks
 • Inputs
 • Variables
 • Sensors
Print lesson
 • Starosna dob 8+
 • 30 minute
 • JavaScript Blocks

Uvod

Ovaj projekt se koristi jednim od integriranih senzora i kontrolom pokreta za prikaz stvarne temperature.

Vodič za nastavnike

Otvorite

Aktivnost

4 koraka

Prvi korak

U uređivaču JavaScript Blocks odaberi opciju Input iz izbornika naredbi i pronađi blok “On shake” te ga povuci na radnu površinu.


Na radnoj površini blok "on" može se namjestiti na niz pokreta poput nagiba ulijevo ili udesno. Za ovaj projekt odabran je pokret "protresti".Drugi korak

Sada kada je micro:bit programiran da reagira na pokret tresenja, sljedeći korak je kreirati varijablu koja će pohraniti temperaturu. Iz izbornika naredbi odaberi "Variable" i klikni “Make a Variable”.


Dijaloški okvir koji se potom pojavi tražit će od tebe da imenuješ svoju varijablu. U ovom primjeru ime je "Temp".


Blok “Temp” se sada pojavljuje u izborniku Variable. Kada se micro:bit protrese želimo da se temperatura pohrani u varijablu “Temp”. Da bi se to postiglo, odabiremo “Set variable” i povučemo na radnu površinu.


Sada kada se micro:bit protrese varijabla “Temp” će biti postavljena na 0.

Treći korak

Kako bi varijabla "Temp" pokazivala stvarnu temperaturu trebamo se koristiti inputom temperature iz opcije "Input" iz izbornika naredbi.


Povuci to na radnu površinu i postavi je da zamijeni "0" pa kad se micro:bit protrese varijabla "Temp" je postavljena na input "Temperature" iz micro:bitova senzora.

Četvrti korak

Sada kada je varijabla "Temp" postavljena na stvarnu temperaturu pomoću micro:bitova senzora, ona mora biti prikazana tako da korisnik vidi vrijednost. Odaberi blok “Show number” iz osnovnih naredbi i povuci ga na radnu površinu.


Postavi blok “Show number” ispod bloka "Set Temp" na blok inputa "shake".


Kako bi se na LED diodama prikazala temperatura, ponovo je potrebna varijabla "Temp". Ona se može naći u opciji Variable u izborniku naredbi.


Postavi varijablu "Temp" u blok "Show number" tako da se vrijednost temperature prikaže na LED diodama.


Spremi projekt i preuzmi ga na micro:bit.

Izazov

Pokušaj dodati sljedeću funkcionalnost:

 • Prikaži tekst nakon očitanja temperature kako bi olakšao korisniku
 • Prikaži oznaku temperature
 • Promijeni temperaturu u Celzijeve stupnjeve i Fahrenheite nakon pritiska tipke ili neke druge geste.

Nauči više

Pogledaj aktivnost "Baci kocku" koja se također služi naredbom pokreta, ali dodaje kontrolu LED zaslona i uvodi izjave IF.

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.