Pogodi broj

Saznaj o varijablama i inputima (ulazima) pomoću ove JavaScript Blocks aktivnosti!

 • Get started
 • JavaScript Blocks
 • Inputs
 • Variables
 • Random
Print lesson
 • Starosna dob 8+
 • 30 minute
 • JavaScript Blocks

Uvod

Drugi projekt koji se koristi uređivačem JavaScript Blocks i uvodi učenike u korištenje varijabli, korisničke inpute i nasumične brojeve. Kada je pritisnuta tipka prikazuje se nasumični broj u zadanom rasponu.

Vodič za nastavnike

Otvorite

Aktivnost

5 koraka

Prvi korak

U uređivaču JavaScript Blocks odaberi opciju Input iz izbornika naredbi i pronađi blok “On button pressed” te ga povuci na radnu površinu.


input.onButtonPressed(Button.A, function () {
 
})
     

Sad kad je na radnoj površini, varijable tipke mogu se mijenjati u “A”, “B” ili “A+B”. U ovom slučaju odaberi “A”. Kôd koji je tada postavljen unutar ovog inputa radit će samo kada se pritisne tipka.

Drugi korak

Iz izbornika naredbi odaberi “Variable” i klikni “Make a Variable”. U varijabli se mogu pohraniti podaci.


Dijaloški okvir koji će se pojaviti će te potom zatražiti da imenuješ svoju varijablu. U ovom primjeru ime je "X"

Treći korak

Još uvijek u opciji Variables u izborniku naredbi odaberi blok “Set item to 0”. To će omogućiti da varijabla bude postavljena na zadanu vrijednost.


Premjesti blok “Set variable to” unutar bloka “On button”. Ako se sada pritisne tipka “A”, varijabla “item” će biti postavljena na 0.


let item = 0
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  item = 0
})
     

Naziv varijable može se mijenjati odabirom strelice koja pokazuje prema dolje pored riječ "item" i varijabla se promijeni u drugu. Budući da smo kreirali varijablu “X”, odaberi to.


let X = 0
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  X = 0
})
     

Četvrti korak

Sljedeći je korak napraviti element 'random number' unutar programa. Iz izbornika naredbi odaberi opciju “Math” i odaberi “pick random 0 to 10”


Željeli bismo postaviti varijablu “X” da bude nasumični broj. Stoga povuci blok 'random number' i zamijeni “0” blokom 'random'.


let X = 0
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  X = Math.randomRange(0, 10)
})
     

Budući da bismo željeli da nasumični broj bude u rasponu od 0 do 9, klikni “10” i zamijeni ga s “9”.


let X = 0
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  X = Math.randomRange(0, 9)
})
     

Peti korak

Sljedeći korak je prikaz nasumičnog broja na LED diodama. Iz osnovnih naredbi u izborniku naredbi odaberi 'show number' i povuci na radnu površinu.


Premjesti blok “Show number” ispod bloka “set X”. Sada će se prikazati broj 0 ako je program pokrenut.


let X = 0
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  X = Math.randomRange(0, 9)
  basic.showNumber(0)
})
     

Za prikaz nasumičnog broja trebamo postaviti blok 'show number' u varijablu “X”. Iz opcije Variable u izborniku naredbi odaberi blok varijable “X” i povuci na radnu površinu.


Premjesti blok varijable “X” u 'show number'.


let X = 0
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  X = Math.randomRange(0, 9)
  basic.showNumber(X)
})
     

Spremi projekt i preuzmi ga na micro:bit.

Izazov

Pokušaj dodati sljedeću funkcionalnost:

 • Čišćenje sadržaja zaslona kada se pritisne tipka “B”
 • Dodaj animaciju nasumičnog odabira broja
 • Napravi animaciju tako da se usporava do nasumično odabranog broja

Nauči više

Provjeri lekciju 'Temperatura' da naučiš o korištenju senzora uređaja kao ulaznog uređaja.

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.