සුචිය

micro:bit වෙබ් අඩවියේ ඇති සියලුම දෑ මෙහි අකාරාදී පිලිවෙලින් පෙළගස්වා ඇත.

පාඩම

Cover essential KS3 ICT topics with a bundle of lessons විසින් BBC

Did you see the Doctor Who and micro:bit Live lesson? If not catch-up here… විසින් BBC

Doctor Who Mission Decode - micro:bits at the ready to help Defeat The Daleks! විසින් BBC

Doctor Who Mission Hack - Defeat The Daleks with your micro:bit! විසින් BBC

Doctor Who Mission Sonic - use your micro:bit to help Defeat The Daleks! විසින් BBC

Doctor Who and the micro:bit - Missions Sonic, Decode and Hack විසින් BBC

Get ready to help Doctor Who defeat the Daleks - Monday 24th April! විසින් BBC

Hey, parents and teachers! Read up on BBC micro:bit safety විසින් micro:bit

Join the Time Lord and put your micro:bit to the test විසින් BBC

Kitronik University resources විසින් Kitronik

Let's read up on BBC micro:bit safety විසින් micro:bit

Micro:bit KS3 curriculum links විසින් micro:bit

Micro:bit and BBC Wolfblood විසින් BBC

Micro:bit resources from Computing at School විසින් CAS

Microsoft 14 Week Curriculum විසින් Microsoft

Physical computing course for the micro:bit from Project Lead The Way විසින් PLTW

STEM Centre Science Lessons විසින් National STEM Centre

Start Coding with the JavaScript Blocks Editor විසින් micro:bit

The IET Lesson Collection විසින් IET

Try these great Block lessons to get started විසින් Microsoft

ව්‍යාපෘතිය

Baseball Pitch Counter from Hawaii විසින් Punahou School Honolulu

Bring a tale to life with an Animated Storybook විසින් Tech Will Save Us

Code Club projects, from badge to fortune teller විසින් Code Club

Code your way to victory with Robot Wars විසින් BBC

Command the Robot Wars arena using micro:bit speech synth විසින් BBC

Cool Colours Temperature Sensor විසින් Kitronik

Croatian Makers' international micro:bit 'Scientific Challenge' විසින් Croatian Makers

Doctor Who Sonic Screwdriver විසින් Tech Will Save Us

Doctor Who Sonic-a-Thing! විසින් Tech Will Save Us

Fab, fun micro:bit activities from Mr Tom's World! විසින් micro:bit

Have a high-tech bake off with the BBC micro:bit විසින් BBC

Joseph's Micro:bit Python Utilities Package විසින් micro:bit

Light Box make විසින් Tech Will Save Us

Making dance music with the Micro:bit විසින් micro:bit

Micro:bit and BBC Robot Wars විසින් BBC

Micro:bit projects using BASIC විසින් Fuze

MicroPython Txting Package for micro:bit විසින් micro:bit

Playful micro:bit video tutorials from MicroMonsters! විසින් micro:bit

Submit Your Sonic Things! විසින් Tech Will Save Us

Take on the micro:bit Lego challenge! විසින් Tech Will Save Us

Use micro:bit to solve real engineering problems! විසින් IET

Winners of the micro:bit Christmas Challenge! විසින් micro:bit

Winners of the micro:bit Mothers and Carers Challenge! විසින් micro:bit

micro:bit මව්වරුන්ගේ දින අභියෝගය! විසින් micro:bit

උපදෙස්

Remix the Strictly Come Dancing theme on your BBC micro:bit විසින් BBC

Space cadet! Play the Live Lesson meteorite game! විසින් BBC

Space cadet! Play the Live Lesson meteorite game! විසින් BBC

උපදෙස්

Check out Python Playground! විසින් micro:bit

Reach for your BBC micro:bit and unleash the power විසින් TWSU

විඩියෝ දර්ශන

Catch up on the BBC micro:bit Live Lesson විසින් BBC

Getting parents started with the BBC micro:bit විසින් BBC

වැඩසටහන්

Strictly Come Dancing meets BBC micro:bit on Live Lesson විසින් BBC

Use the BBC micro:bit in the BLOODHOUND Rocket Car contest විසින් BBC

පුවත්

A micro:bit star at 11 years-old විසින් micro:bit

Announcing the micro:bit Give Shop විසින් micro:bit

Finnish national micro:bit pilot විසින් micro:bit

Micro:bit Small-board Computer Launches in U.S. & Canada විසින් micro:bit

Micro:bit at Bett 2017! විසින් micro:bit

Micro:bit is on Scratch!! විසින් micro:bit

Missed the BBC micro:bit Live Lesson stream? විසින් BBC

New BBC stats reveal micro:bit impact විසින් BBC

Tackle time and space with Doctor Who and the BBC micro:bit විසින් BBC

micro:bit at ISTE 2017 by a 4th grader විසින් micro:bit

පිටු

BBC micro:bit Pins

Code your micro:bit anywhere!

Error Codes

Hardware

LED screen

More ideas from the BBC

Safety Advice

micro:bit ගවේෂණය ආරම්භ කරන්න!

micro:bit පද්ධතිය

micro:bit පද්ධතිය

micro:bit සහ උපාංග ලබා ගත හැක්කේ කොහෙන්ද?

අනාගතයේ දී, සෑම දරුවෙකුම නව නිපැයුම්කරුවෙකු වනු ඇත

ඉගැනුම් මුලාශ්‍ර

ඔබේ BBC micro:bit පරිගණකය පිළිබඳව දැන ගන්න

ඔබේ BBC micro:bit ය තුල කේත ධාවනය කරන්න

ඔබේ හැකියාවන් පරිගණක කේතනයෙන් පෙන්වන්න

ක්‍රීඩා කරන්න, ඉගෙන ගන්න, ගවේෂණය කරන්න

තාක්ෂණය භාවිතා කර ඉගෙන ගැනීම තවත් රසවත් කරමු!

පුද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය

භාවිත නියම

සම්බන්ධතා හා එක් වන ආකාරය

සුචිය

සෙවීම