ඔබේ හැකියාවන් පරිගණක කේතනයෙන් පෙන්වන්න

javascript-editor

JavaScript බ්ලොක්ස් සංස්කාරකය

Micro:bit's new JavaScript editor makes it easy to program your micro:bit in Blocks and JavaScript, along with great new features like peer-to-peer radio. Powered by Makecode.

python-editor

Python සංස්කාරකය

Python සංස්කාරකය කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම පාඨමය ලෙසට ක්‍රියාත්මක වන පරිගණක කේතකරන හැකියාවන් වර්ධනය කර ගන්න කැමති අයට වඩාත් සුදුසු සංස්කාරකයකි. Powered by the global Python Community.

Android සහ iOS යෙදුම්

Micro:bit ජංගම යෙදුම හරහා රැහැන් රහිතව ඔබේ කේත micro:bit ය වෙතට යැවිය හැකියි Android සහ iOS යෙදුම්.