ඔබේ හැකියාවන් පරිගණක කේතනයෙන් පෙන්වන්න

JavaScript බ්ලොක්ස් සංස්කාරකය(PXT)

JavaScript බ්ලොක්ස් සංස්කාරකය(PXT)

Micro:bit නව ජාවාස්ක්‍රිප්ට් දුෂ්‍යය සංස්කාරකය සහ එහි මුහුණත ආධුනිකයන් අරමුණු කර ගෙන විශේෂයෙන් සකසා ඇත. අවශ්‍යය නම් දුෂ්‍යය සංස්කාරකයෙන් පාඨමය සංස්කාරකයට මාරු විය හැක.

 

Python සංස්කාරකය

Python සංස්කාරකය කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම පාඨමය ලෙසට ක්‍රියාත්මක වන පරිගණක කේතකරන හැකියාවන් වර්ධනය කර ගන්න කැමති අයට වඩාත් සුදුසු සංස්කාරකයකි.

Python සංස්කාරකය

Android සහ iOS යෙදුම්

Micro:bit ජංගම යෙදුම හරහා රැහැන් රහිතව ඔබේ කේත micro:bit ය වෙතට යැවිය හැකියි Android සහ iOS යෙදුම්.