Micro:bit KS3 curriculum links

תכנית לימוד מחשבים לחטיבות הביניים המקושרות לפעילויות עם מיקרוביט

דוגמאות למורה כיצד פעילויות מיקרוביט בעורך בלוקים ועורך פיתון מקושרים לתוכניות הלימוד של חטיבות הביניים במחשבים.

תוכנית הלימודים לחטיבות הביניים נושא לימוד ודוגמה
עיצוב, שימוש והערכה של חישוב מופשט שמדמה את המצבן והתנהגותן של מערכות פיזיקליות ובעיות בעולם האמיתי
 • ללמוד לתכנן תוכנית שתציג תמונותעל גבי המיקרוביט, לכתוב אלגוריתם להשגת מטרה מסוימת: תמונה יפה
 • יצירת תוכנית עם שימוש בהחלטות על מנת להשיג מטרות שונות: סמיילי
 • ליצור מצפן לשימוש בעולם האמיתי: מצפן
הבנת מספר אלגוריתמים המשקפים חשיבה כמותית (לדוגמה, אלה עבור מיון וחיפוש); שימוש בנימוק הגיוני להשוות את יעילותם של אלגוריתמים שונים לפתרון אותה בעיה
 • ללמוד לצור תוכנית שתציג תמונות על גבי המיקרוביט, לכתוב אלגוריתם להשגת מטרה מסוימת: מונה
 • לכתוב אלגוריתם שנותן פלטים שונים, להגדיר משתנה מספר אקראי: אבן נייר ומספריים
שימוש במספר שפות תכנות שונות, לפחות אחת מהן טקסטואלית, כדי לפתור מגוון של בעיות חישובית; לעשות שימוש נאות במבני נתונים (לדוגמה, רשימות, טבלאות או מערכים); לעצב ולפתח תוכניות מודולריות המשתמשות בפרוצדורות או פונקציות
 • להבין את האלגוריתם כולל לוגיקה ונתונים מאוחסנים: קסם 8 (בלוקי)
 • להשוות בין שפות תכנות חלופיות לפתרון אותה בעיה: קסם 8 (פיתון)
להבין לוגיקה בוליאנית פשוטה (לדוגמה, וגם, או ו- לא) וחלק משימושיה במעגלים אלקטרוניים, ובתכנות; להבין איך מספרים מיוצגים בבסיס בינארי, ויכולת לבצע פעולות פשוטות על מספרים בינאריים (לדוגמה, סכום בינארי, והמרה בין בינארי לעשרוני)
 • שימוש בהחלטות אם, אז אחר-אם ואחר, כדי להראות לוגיקה בוליאנית פשוטה: מצפן
 • שימוש בלוגיקה בוליאנית של מספר תנאים, טלטול, והגרלת מספר: קובית מזל
להבין את רכיבי החומרה והתוכנה המרכיבים מערכות מחשב, כיצד הם מתקשרים אחד עם השני ועם מערכות אחרות
להבין איך ההוראות הם מאוחסנות ומבוצעות בתוך מערכת המחשב; להבין איך נתונים מסוגים שונים (כולל טקסט, תמונות וקולות) יכולים להיות מיוצגים ומטופלים דיגיטלית, בצורה של ספרות בינאריות
ביצוע פרוייקטים יצירתיים המערבים בחירה באמצעות, שילוב של מספר יישומים, עדיף על פני מגוון של מכשירים, כדי להשיג מטרות מאתגרות, כולל איסוף ונתוח נתונים כדי לענות על הצרכים של המשתמשים
 • ליצור הבזקי אור בתוך קלמר תוצרת בית (העיצוב ניתן לשנוי, ברגע שהתלמידים מבינים את הפרויקט): קלמר רקטי
 • ליצור התקן לשפורהבריאות - מבוסס תנועה של המשתמש. . תחשוב על איך מחליטים על "צעד", מדידת הליכה בעליות או המרחק אותו המשתמש עבר: מד צעדים
Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.